Eνημέρωση σχετικά με την διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της φοίτησης του παιδιού σας στο σχολείο μας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής νομοθεσίας.
Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία.
α. Στοιχεία του παιδιού σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, πιστοποιητικό γέννησης κλπ.) καθώς και διάφορα προσωπικά στοιχεία που πιθανόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της φοίτησης του.
β. Δικά σας στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, e mail) καθώς και στοιχεία για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα).
γ. Στοιχεία καθημερινής δραστηριότητας του παιδιού σας ( επίδοση, διάθεση, διατροφή κλπ.)
δ. Πληροφορίες για την τήρηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας μαθητή που προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας του σταθμού.
ε. Φωτογραφίες και/ή βίντεο του παιδιού σας κατά τη φοίτηση του στο σταθμό μας καθώς και από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες της δομής (εορταστικές εκδηλώσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επισκέψεις κλπ., υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας σε επόμενο ξεχωριστό πεδίο).
Σκοπός της παρούσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και νομική βάση
α. Η εγγραφή των παιδιών σας στο κέντρο μας και η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που διοργανώνουμε, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης του παιδιού από και προς το σχολείο για όσα παιδιά κάνουν χρήση του σχολικού λεωφορείου. Νομική βάση είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας της δομής μας.
β. Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρηση τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
γ. Η επικοινωνία μας μαζί σας για θέματα που αφορούν στη φοίτηση του παιδιού σας στη δομή μας. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της δομής να σας ενημερώνει για όσα λαμβάνουν χώρα εντός της δομής καθώς και να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση μέριμνας για το παιδί σας.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων
Η επεξεργασία περιορίζεται εντός του σχολείου και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό μας, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
Αποδέκτες των δεδομένων είναι:
α. Δημόσιες αρχές (Υπουργείο Παιδείας και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, Υπουργείο Εμπορίου, ΕΛΣΤΑΤ, Δήμος Νέας Ιωνίας κλπ.)
β. Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων.
γ. Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση η δομή μας στο πλαίσιο εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων.
δ. Εξωτερικοί συνεργάτες της δομής, όπως φωτογράφοι, τυπογράφοι και επιμελητές έκδοσης αναμνηστικών και διαφημιστικών εντύπων της δομής, ιατρικό προσωπικό, καθηγητές μουσικής, ξένων γλωσσών και χορού, γυμναστές αθλητικών δραστηριοτήτων κλπ., που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων που έχει ο καθένας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.
ε. Η ασφαλιστική εταιρεία.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να γνωρίζει αν τα προσωπικά του δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από τρίτους και κατά συνέπεια έχετε το δικαίωμα της Πρόσβασης και Διόρθωσης όταν είναι αναγκαίο στα εν λόγω δεδομένα είτε το δικαίωμα της Αντίρρησης στην επεξεργασία σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς εάν δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πλέον χρήση τους, να ζητήσετε να διαγραφούν εάν βρίσκονται στο αρχείο μας για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους σε ορισμένες περιπτώσεις. Τέλος, έχετε το δικαίωμα της Φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή, το δικαίωμα να μας ζητήσετε ένα αντίγραφο όλων των δεδομένων που έχουμε σχετικά με εσάς σε ηλεκτρονική μορφή η να αποστείλουμε το ίδιο ηλεκτρονικό αρχείο σε έναν τρίτο πους εσείς θα μας υποδείξετε.
Μπορείτε να αιτηθείτε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα όπως επίσης να μας ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας επί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων απευθυνόμενοι στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής «Καραμελένια», Δεμιρδεσίου & Χειμάρας 12 – Περισσός – Νέα Ιωνία, Τηλ. 210 2717320,

Ενημέρωση και συγκατάθεση ως προς τη συλλογή και επεξεργασία εικόνας (σε φωτογραφίες και βίντεο) του παιδιού μου.

Ενημέρωση πριν τη συγκατάθεση:

α. Η δομή προτίθεται να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού σας από τη φοίτηση και τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες της δομής. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα διατίθενται σε εσάς και είναι δυνατόν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της δομής.

β. Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού σας θα διαγράφονται. Αυτή η υποχρέωση προφανώς δεν υφίσταται για φωτογραφίες που έχουν συμπεριληφθεί σε αναμνηστικά έντυπα της δομής. Επίσης σε περίπτωση φωτογραφιών/βίντεο, όπου απεικονίζονται περισσότερα παιδιά, ενδεχόμενη άρνησή σας να συγκατατεθείτε στην εμφάνιση του παιδιού σας ή η εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν συνεπάγεται τη μη λήψη ή αντίστοιχα την καταστροφή των φωτογραφιών/βίντεο, αλλά τη θόλωση μόνο της εικόνας (πρόσωπο και σώμα) του δικού σας παιδιού ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμο.

γ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί (δημοσίευση σε λεύκωμα, ανάρτηση στην ιστοσελίδα κλπ.).

δ. Σε περίπτωση ανάρτησης φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού σας στην ιστοσελίδα της δομής, 1) θα είναι χωρίς το όνομα και το επίθετο, προκειμένου να μην είναι δυνατή η συσχέτιση της φωτογραφίας/βίντεο με προσωπικά στοιχεία εν γένη του παιδιού και 2) θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην είναι δυνατός ο ευρετηριασμός των ιστοσελίδων μας, που περιέχουν τις φωτογραφίες/βίντεο τους από μηχανές αναζήτησης. Επίσης σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης θα λάβουμε τα εύλογα μέτρα για την ενημέρωση των τρίτων υπευθύνων επεξεργασίας που έχουν επεξεργασθεί τα δεδομένα.