Βάζουμε τα θεμέλια για τις αυριανές ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

Παροχές

” Ένταξη με ασφάλεια στην κοινωνία “

“Hθικές αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς”

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Γλωσσικές ασκήσεις
 • Μαθηματικές έννοιες
 • Παιδική λογοτεχνία
 • Μελέτη περιβάλλοντος
 • Θεατρικό παιχνίδι – Κουκλοθέατρο, Δραματοποίηση
 • Μουσική παιδεία
 • Καλλιτεχνικές δραστηριότητες
 • Ψυχοκινητικές δραστηριότητες
 • Παιδαγωγικά παιχνίδια
 • ΤΠΕ
 • STEM & Ρομποτική
Περισσότερα